Actualmente o Consello Municipal de Deportes xestiona de xeito directo 23 instalacións deportivas na cidade, as cales todas elas teñen un elevado nivel de uso. Este é o caso dos campos de fútbol 11 de Oira e do Pavillón dos Remedios. O uso ronda os 200 deportistas/día, e nas fins de semana se disputan un promedio de 7 partidos de ligas regulares de distintas categorías.

 

O pavimento sintético de Oira foi instalado no 2001, co que a día de hoxe atópase nun avanzado estado de avellentamento. Seu rendemento a nivel deportivo e de seguridade resulta moi baixo. Este aspecto xa o fixeron constar algúns colexiados en actas dalgún dos partidos disputados nesta instalación.

 

Respecto o pavimento sintético do campo de Fútbol 11 do Pavillón dos Remedios o número de deportistas que fan uso do mesmo é similar ó de Oira. Este campo foi instalado no ano 2.005 co que seu estado de desgaste atópase tamén moi avanzado.

 

Neste tipo de instalacións a súa vida útil oscila entre os 8 e os 10 anos independemente do nivel de uso, co que ámbolos dous campos xa a finalizaron este período desde hai tempo.

 

Extensión dos proxectos.

As actuacións inclúen:

  • A desmontaxe e retirada do céspede existente, con maquinaria especial, separación da área, e do caucho para seu posterior reciclaxe, para o depósito en xestor de residuos autorizado.
  • Instalación dunha rede de rego con canóns de longo alcance.
  • Colocación dunha base elástica prefabricada de características necesarias para a obtención da certificación FIFA QUALITY PRO.
  • Colocación dunha nova manta de cespede sintético de 12.000 dtex e 45 mm de longo monofilamente, lastrado con area de sílice e caucho.

 

O importe final das obras, que se deriva da oferta presentada, é de 219.802,68€ nas obras de Oira e de 201.308.21€ en Os Remedios, procedente dunha modificación de crédito do remanente de tesourería do Consello Municipal de Deportes. Nesta modificación, inclúese unha partida na mellora de eficiencia das luminarias destes campos e a adquisición dun vehículo. Estímase a finalización das obras na primeira quincena de agosto, para darlle tempo os equipos usuarios a realización das pretemporadas.