En relación á nova aparecida no día de hoxe nas redes sociais e algúns medios de comunicación sobre unha denuncia interposta por un membro da Xunta Directiva do Comesaña Sporting Club, e remitida aos clubs galegos, sobre irregularidades económicas na Federación Galega de Atletismo, infórmase que:

 

EXPLICACIÓN TÉCNICA:

En relación ao punto 1) onde expresa que existe unha diferenza de 160.500,85€ (e non de 161.500,85€) entre os ingresos totais da conta de perdas e ganancias (988.226€ e non 987.226€) e a liquidación presupuestaria (1.148.726,85€), a explicación é moi sinxela. Na liquidación presupuestaria, reflíctense como ingresos 226.688,31€ da pasarela de pago da FGA, posta a disposición gratuíta dos organizadores de carreiras de ruta, fundamentalmente municipios e clubs. Dita pasarela recolle os ingresos anticipados das cotas de inscrición, cantidades que non corresponden á FGA, maioritariamente, e que despois se devolven aos organizadores, descontados os gastos xerados en devanditos eventos (xuíces, licenzas de días…etc).

Os ingresos desas probas xa están recollidos nos desgloses seguintes, fóra diso 3 carreirasdaCoruñaquenonfigurannoapartado “ConcellodeCoruña”(ACoruña10,A Coruña 21 e a Coruña 42) por importe de 65.658,50€ . Por iso é polo que si a 226.688,31€ restámoslle 65.658,50€, a diferenza é de 161.029,81€, cantidades recolleitas nos desgloses por proba, fóra diso as citadas.

En relación ao punto 2), facer constar que a contabilidade e a xestión financeira realízase exclusivamente na Central (concepto de conta única) e non en cada unha das delegacións. A contabilidade e a xestión financeira lévaa a cabo unha única persoa, a Tesoureira, e non tres como se menciona.

En relación ao punto 3), sobre diferenzas na comparabilidad co exercicio 2017 hai que facer constar que nas contas anuais de 2018 puxéronse as cifras do 2017 da primeira auditoría, aínda que algunhas variaron na posterior auditoría por reclasificación de partidas. Non houbo ningunha salvidade respecto diso.

En relación ao punto 4), sobre a carreira Vigo 11, explicada na Asemblea Xeral, hai que facer constar que todas as contas financeiras concílianse periodicamente, como non podería ser doutra forma.

En canto ás súas conclusións finais, a Xunta de Galicia auditó as contas anuais de 2017 e no seu informe non se recolle a existencia nin de contabilidades paralelas nin de irregularidades, polo que non puxeron salvidades de ningún tipo no seu informe. Tampouco o fai unha segunda auditoría realizada por parte doutra empresa independente durante ese exercicio, o que permite afirmar que as contas anuais da FGA reflicten a imaxe fiel da Entidade.

VALORACIÓN DA DENUNCIA

O denunciante, tras presentarse ás eleccións á presidencia da FGA nos últimos comicios (2018), obtivo unha porcentaxe do 0% en votos favorables fronte aos 93% no caso do actual presidente da FGA, Isidoro Hornillos.

Entre nun sinfin de acción que levou a cabo contra esta institución, ten protagonizado multitude de denuncias ao Comité Galego de Xustiza Deportiva contra esta FGA. Iniciou un contencioso administrativo contra a Xunta de Galicia e esta federación durante o proceso electoral pasado, cuxa resolución, en sentenza firme, rexeitou os seus argumentos, do mesmo xeito que o fixo o Comité Galego de Xustiza Deportiva, sendo entón condenado a pagar as costas do proceso; anos antes, estivo tamén inhabilitado por unha infracción grave con suspensión de licenza para ocupar cargos na organización deportiva por parte do Comité Galego de Xustiza Deportiva, ratificada despois en sentenza firme no contencioso administrativo que volveu a perder e ser condenado a 6 meses…

Pois ben, neste último e lamentable episodio, novamente arremete contra esta federación, denunciando supostas irregularidades económicas, que non existen e que esta FGA desmente de forma tallante, a través da explicación técnica facilitada polos profesionais e asesores económicos da FGA.

No caso de ser aceptada a súa denuncia, a FGA non terá ningunha dificultade para desmontar os seus infundados, imprudentes e temerarios argumentos. Si tivese a mínima seguridade acudiría a un Xulgado de Garda que é o que, calquera cidadán responsable, debería facer e non intentar arrincar titulares mediáticos, pretendendo proxectar unha imaxe negativa dunha entidade que quixo presidir.

Todos os estamentos do atletismo galego, institucións públicas e afeccionados ao atletismo e deporte, en xeral, poden ter a absoluta seguridade de as contas auditadas e aprobadas pola Asemblea Xeral da FGA non existe ningunha irregularidade financeira.

Isidoro Hornillos Baz Presidente de la FGA